Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Verified Crypto Group

 

 

 • Definities
  • 1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Verified Crypto Group: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Verified Crypto Group B.V. gevestigd aan de Kokermolen 11 te Houten, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71353003;
   2. lid: de natuurlijke persoon die via de website een overeenkomst is aangegaan met Verified Crypto Group;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen het lid en Verified Crypto Group tot gebruik van de dienst;
   4. dienst: de diensten welke online via de website worden aangeboden door Verified Crypto Group en waarvan het lid gebruik kan maken;
   5. website: de website verifiedcryptonews.com, www.verifiedcryptotraders.com en www.verifiedcryptogroup.com
   6. content: alle informatie met betrekking tot cryptomunten die op de website staat of die via de chatdienst of via een webinar dan wel op enige andere wijze door Verified Crypto Group aan het lid kenbaar wordt gemaakt;
   7. betrokkene: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Verified Crypto Group of de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
   8. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

 • Algemeen
  • 1 Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website, voor alle diensten die daarop worden aangeboden en voor iedere overeenkomst tussen Verified Crypto Group en het lid waarop Verified Crypto Group deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
  • 2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • 3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Verified Crypto Group het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor het lid niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  • 4 Indien Verified Crypto Group niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verified Crypto Group in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • 5 Verified Crypto Group heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. Het lid wordt via de e-mail dan wel via de website van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld. Indien het lid na wijziging van deze algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de diensten, dan wordt het lid geacht te hebben ingestemd met de wijziging. Betreft de wijziging een ingrijpende wijziging ten nadele van het lid, dan heeft het lid het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Geringe wijzigingen of wijzigingen in de algemene voorwaarden die niet ten nadele van het lid zijn, geven het lid niet het recht de overeenkomst kosteloos tussentijds op te zeggen.

 

 • Fair use
  • 1 Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere leden zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

 

 • Aanbod
  • 1 Het aanbod van Verified Crypto Group is vrijblijvend.
  • 2 Genoemde abonnementsprijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  • 3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, publicaties of op de website binden Verified Crypto Group niet.
  • 4 De diensten worden enkel aangeboden aan personen die 18 jaar of ouder zijn.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • 1 De overeenkomst komt tot stand nadat het lid zich via de website heeft geregistreerd.
  • 2 De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat het lid heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  • 3 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Verified Crypto Group het lid onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien het lid geen bevestigingse-mail van Verified Crypto Group heeft ontvangen, dan dient het lid contact op te nemen met Verified Crypto Group.

 

 • Het account
  • 1 Het lid dient een gebruikersnaam en een wachtwoord aan te maken, hiermee kan hij inloggen op de website. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Indien het lid het vermoeden heeft dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient het lid zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Verified Crypto Group.
  • 2 Het is het lid niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.
  • 3 Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

 • Looptijd
  • 1 De looptijd van de overeenkomst is afhankelijk van het soort abonnement dat het lid heeft afgesloten. Na het verstrijken van de looptijd eindigt het abonnement automatisch.
  • 2 Het abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij het lid overeenkomstig artikel 9 een beroep toekomt op het herroepingsrecht.

 

 • Facturatie en betaling
  • 1 Facturatie geschiedt vooraf.
  • 2 De abonnementskosten worden in een cryptomunt gefactureerd en dienen door het lid betaald te worden in de gefactureerde cryptomunteenheid.

 

 • Herroepingsrecht
  • 1 Het lid heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient via de e-mail te geschieden.
  • 2 Het lid kan geen beroep doen op zijn herroepingsrecht indien:
   1. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van het lid; en
   2. het lid heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.
  • 3 Indien het lid aan Verified Crypto Group kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Verified Crypto Group na ontvangst van deze melding het lid een ontvangstbevestiging.
  • 4 Indien het lid overeenkomstig artikel 9.1 een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan betaalt Verified Crypto Group de abonnementskosten voor het abonnement terug aan het lid binnen 14 dagen na de ontbinding.
  • 5 Indien het lid niet zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het leveren van de dienst voordat de ontbindingsperiode is verstreken en geen afstand heeft gedaan van zijn recht op ontbinding, dan heeft Verified Crypto Group het recht te bepalen dat het abonnement pas in werking treedt nadat de ontbindingsperiode is verstreken.

 

 • Gebruiksregels
  • Het is het lid niet toegestaan:
   1. via de website computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden;
   2. berichten via de chatdienst te sturen dan wel via de website openbaar te maken met daarin pornografisch, racistisch, vulgair, bedreigend, gewelddadig of beledigend materiaal;
   3. met gebruik van de website de privacy van derden te schenden;
   4. berichten via de website openbaar te maken waarvan de auteursrechten bij een derde rusten en deze derde geen toestemming voor de openbaarmaking heeft gegeven;
   5. de dienst te gebruiken bij/voor het uitvoeren of het bevorderen van criminele activiteiten dan wel voor handelingen die in strijd zijn met wet- of regelgeving;
   6. de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging te doorbreken.
  • Indien het lid zich heeft misdragen in het chatkanaal, dan ontvangt het lid een waarschuwing. Verbetert het gedrag van het lid niet, dan heeft Verified Crypto Group het recht het lid te verwijderen uit het chatkanaal. Is de misdraging van het lid dermate ernstig, dan kan Verified Crypto Group het lid zonder waarschuwing verwijderen uit het chatkanaal.

 

 • Diensten
  • Welke diensten zitten inbegrepen in de overeenkomst is afhankelijk van het soort abonnement dat het lid heeft afgesloten.
  • Verified Crypto Group garandeert uitdrukkelijk niet dat door het uitvoeren van de handelingen die volgen uit de content een bepaald resultaat zal worden bereikt. De content dient nimmer te worden aangemerkt als een advies.
  • Verified Crypto Group is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder dat het lid aanspraak kan maken enige vorm van compensatie, tenzij de buitengebruikstelling onredelijk lang is.

 

 • Blokkering van account
  • Het lid erkent dat Verified Crypto Group het recht heeft het account van het lid te blokkeren indien het lid of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
  • Indien het lid zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, algemene voorwaarden of wet- en regelgeving niet nakomt, dan heeft Verified Crypto Group het recht de overeenkomst te ontbinden en het account te blokkeren.
  • Indien het lid zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, dan doet Verified Crypto Group daarvan aangifte bij de politie.
  • Indien het account van het lid wordt geblokkeerd, dan wordt het lid daarvan via de e-mail in kennis gesteld. Eventuele reeds betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten
  • Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht met betrekking tot de website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl, logo’s en de content en waar het door Verified Crypto Group aan het lid verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Verified Crypto Group. Het lid dient de intellectuele eigendomsrechten van Verified Crypto Group te allen tijde te respecteren.
  • Het is het lid niet toegestaan (delen van) de website, de diensten of de content te verspreiden, tenzij Verified Crypto Group het lid door middel van een functie op de website tot verspreiding in staat stelt, zoals het plaatsen op social media websites.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Aan de kwaliteit van de diensten wordt veel aandacht besteed. Verified Crypto Group kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van zijn diensten, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
  • Het lid is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de dienst. Verified Crypto Group is nimmer aansprakelijk voor schade die het lid lijdt of heeft geleden door het uitvoeren van handelingen die volgen uit de content, zoals geleden verliezen of gemiste winst. Het lid is zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van de content, maakt. Het in- en verkopen van cryptomunten door het lid is volledig voor rekening en risico van het lid. Verified Crypto Group kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor financiële gevolgen van het door het lid in- en/of verkopen van een of meerdere cryptomunten.
  • Verified Crypto Group is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Verified Crypto Group is uitgegaan van door of namens het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Verified Crypto Group streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
  • Verified Crypto Group is niet aansprakelijk voor de schade die het lid heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 4 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van Verified Crypto Group onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat Verified Crypto Group per maand dient te vergoeden nimmer hoger dan 1 maand abonnementskosten.
  • Verified Crypto Group kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door het lid toegepaste inlogcodes. Verified Crypto Group kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van het lid.
  • Verified Crypto Group kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Verified Crypto Group zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.
  • Verified Crypto Group staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
  • Verified Crypto Group is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • Verified Crypto Group is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verliezen, opgelegde boetes, gevolgen van koersschommelingen en reputatieschade.
  • Indien Verified Crypto Group aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verified Crypto Group beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de abonnementskosten die voor één abonnementsperiode aan het lid in rekening zijn gebracht.
  • Alle aanspraken jegens Verified Crypto Group die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Verified Crypto Group zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

 • Overmacht
  • Verified Crypto Group is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en/of regelgeving, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop Verified Crypto Group geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

 • Klachten
  • Klachten over de dienst kunnen worden gemeld bij:

Verified Crypto Group B.V.

Kokermolen 11

3994 DA Houten

Nederland

e-mail: info@verifiedcryptogroup.com

via het contactformulier op de website

 • Klachten worden door Verified Crypto Group binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal het lid op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op elke overeenkomst tussen Verified Crypto Group en het lid is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Verified Crypto Group is gelegen. Het lid heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Verified Crypto Group schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

PRIVACY EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

 • Persoonsgegevens
  • Voor Verified Crypto Group is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Verified Crypto Group volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Verified Crypto Group gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  • Verified Crypto Group verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Verified Crypto Group heeft verstrekt, via de website een overeenkomst is aangegaan of via de e-mail contact heeft opgenomen met Verified Crypto Group.
  • Verified Crypto Group verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
   1. voor- en achternaam;
   2. land;
   3. leeftijd;
   4. IP-adres;
   5. e-mailadres.

Welke persoonsgegevens Verified Crypto Group verwerkt hangt ervan af of de betrokkene wel of geen overeenkomst met Verified Crypto Group is aangegaan.

Ter controle kan Verified Crypto Group van de betrokkene verlangen dat hij zijn identiteitsbewijs via een live beeld aan Verified Crypto Group toont. Dit beeld wordt door Verified Crypto Group niet opgeslagen of op enige andere wijze verwerkt.

 • Verified Crypto Group verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
 • Verified Crypto Group heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van betrokkenen die jonger zijn dan 18 jaar. Verified Crypto Group raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene ervan overtuigd is dat Verified Crypto Group zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een betrokkene jonger dan 18 jaar, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Verified Crypto Group middels de contactgegevens opgenomen in artikel 27.1 en dan zal Verified Crypto Group de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

 • Grondslag en doeleinden van de verwerking
  • De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
  • Verified Crypto Group verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking en/of klacht van de betrokkene;
   2. het tot stand komen van de overeenkomst;
   3. om voor de betrokkene een account aan te maken op de website en het in stand houden van het account;
   4. om de diensten te kunnen leveren;
   5. om te voldoen aan administratieve plichten;
   6. om te voldoen aan wet- en regelgeving;
   7. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend of indien hij zich daarvoor heeft ingeschreven, nieuwsbrieven te sturen, zie ook artikel 20 en 21.
  • De verstrekking van de naam, het land, de leeftijd en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene bij het tot stand komen van de overeenkomst niet deze gegevens invult, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
  • Verified Crypto Group zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 19.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Verified Crypto Group verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Verified Crypto Group streeft naar minimale gegevensverwerking.
  • Verified Crypto Group zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

 • Nieuwsbrieven
  • Er worden enkel nieuwsbrieven via de e-mail naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Verified Crypto Group dan wel indien de betrokkene zich via de website zelf heeft ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 21.
  • Verified Crypto Group zal de betrokkene niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

 • Afmelden voor nieuwsbrieven
  • De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
   1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
   2. door contact op te nemen met Verified Crypto Group, zie artikel 27.1 voor de contactgegevens.
  • In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

 

 • Wissen van persoonsgegevens
  • Verified Crypto Group zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  • Verified Crypto Group is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

 • Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  • Verified Crypto Group zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
   1. Verified Crypto Group daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Verified Crypto Group voor de in deze algemene voorwaarden opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Verified Crypto Group een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  • De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

 • Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid en rectificatie
  • Op verzoek verleent Verified Crypto Group aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Verified Crypto Group van hem bijhoudt en verstrekt Verified Crypto Group de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  • Verified Crypto Group biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Verified Crypto Group van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  • Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Verified Crypto Group worden ingediend, zie artikel 27.1 voor de contactgegevens van Verified Crypto Group. Verified Crypto Group reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

 • Bezwaar
  • De betrokkene kan bij Verified Crypto Group bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Verified Crypto Group het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Verified Crypto Group met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Verified Crypto Group bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

 • Recht van beperking
  • Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Verified Crypto Group verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 

 • Contact
  • Voor vragen over de wijze waarop Verified Crypto Group persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Verified Crypto Group van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Verified Crypto Group.

 

Contactgegevens:

Verified Crypto Group BV

Adres:                         Kokermolen 11

Postcode/plaats:          3994 DA Houten

Land:                           Nederland

e-mailadres:                info@verifiedcryptogroup.com

 

 • Indien Verified Crypto Group op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Verified Crypto Group de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

 • Beveiligingsmaatregelen
  • Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Verified Crypto Group verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. De beveiligingsmaatregelen bestaan o.a. uit:
   1. encrypted opslaan van wachtwoorden;
   2. dubbele firewall;
  • Gegevens die via de website aan Verified Crypto Group worden verstrekt, zijn versleuteld. Verified Crypto Group maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

 

 • Beleid van derden
  • Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden, zoals social media websites. Verified Crypto Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dienen de algemene voorwaarden en/of het privacy beleid van de betreffende website raad gepleegd te worden.

 

 • Datalek
  • Indien zich bij Verified Crypto Group een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Verified Crypto Group daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Indien er sprake is van een datalek bij Verified Crypto Group dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Verified Crypto Group de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

 • Cookies
  • Verified Crypto Group gebruikt functionele en analytische cookies.
  • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
  • De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene het plaatsen van functionele cookies uitzet, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat de betrokkene niet van alle diensten gebruik kan maken en niet kan inloggen op de website.
  • Soorten cookies en doelen:

 

De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Verified Crypto Group Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.
Verified Crypto Group ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan Verified Crypto Group zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Verified Crypto Group op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Verified Crypto Group heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

 

 

 • Klacht indienen
  • Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Verified Crypto Group niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.